Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Дүн
1 IMO-63, сорилго 2, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
2 IMO-63, сорилго 2, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 IMO-63, сорилго 1, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
4 IMO-63, сорилго 1, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
5 ММО-58, Улс, Багшийн ангилал Бусад   Дүнгийн жагсаалт
6 ММО-58, Улс, Ахлах ангилал Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
7 ММО-58, Улс, Дунд ангилал Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
8 ММО-58, Багш, II даваа, II өдөр Бусад   Дүнгийн жагсаалт
9 ММО-58, Ахлах, II даваа, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
10 ММО-58, Дунд 2, II даваа, II өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
11 ММО-58, Багш, II даваа, I өдөр Бусад   Дүнгийн жагсаалт
12 ММО-58, Ахлах, II даваа, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
13 ММО-58, Дунд 2, II даваа, I өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
14 ММО-58, Дунд 1, II даваа Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
15 IMO I шатны II сорил, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
16 IMO I шатны II сорил, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
17 IMO I шатны I сорил, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
18 IMO I шатны I сорил, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
19 ММО-58, Багш, Бүс дүүрэг Бусад   Дүнгийн жагсаалт
20 ММО-58, Ахлах, Бүс дүүрэг Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
21 ММО-58, Дунд 2, Бүс дүүрэг Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
22 ММО-58, Дунд 1, Бүс дүүрэг Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
23 ММО-58, Бага 2, Бүс дүүрэг Бага 2 (3-5)   Дүнгийн жагсаалт
24 ММО-58, Бага 1, Бүс дүүрэг Бага 1 (1-2)   Дүнгийн жагсаалт
25 EGMO сонгон шалгаруулалт №2, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
26 EGMO сонгон шалгаруулалт №2, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
27 EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
28 EGMO сонгон шалгаруулалт №1, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
29 Ираны геометрийн олимпиад, Ахлах ангилал Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
30 Ираны геометрийн олимпиад, Дунд ангилал Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
31 Ираны геометрийн олимпиад, Анхан шат ангилал Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
32 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 1 ангилал Бага 1 (1-2)   Дүнгийн жагсаалт
33 2021-2022 оны 1-р шат, Бага 2 ангилал Бага 2 (3-5)   Дүнгийн жагсаалт
34 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, II өдөр Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
35 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 1 ангилал, I өдөр Дунд 1 (6-8)   Дүнгийн жагсаалт
36 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, II өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
37 2021-2022 оны 1-р шат, Дунд 2 ангилал, I өдөр Дунд 2 (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
38 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, II өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
39 2021-2022 оны 1-р шат, Ахлах ангилал, I өдөр Ахлах (11-12)   Дүнгийн жагсаалт