Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, III даваа, 1

Огторгуйд бөмбөлөг ба түүнийг шүргэдэг хоёр хавтгай өгөгдөв. Гурвууланг нь шүргэдэг бөмбөлгийн төв бэхлэгдсэн эллипс дээр оршино гэж батал.

Бодсон: 74

7.0 оноо: 6

6.0 оноо: 1

5.0 оноо: 1

3.0 оноо: 2

2.0 оноо: 5

1.0 оноо: 10

0.0 оноо: 41