Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, III даваа, 4

Нэг шулуун дээр оршдоггүй аль ч гурван цэг нь мохоо өнцөгт гурвалжин үүсгэдэггүй байхаар хавтгайд хамгийн олондоо хэдэн цэгийг бүгд нэг шулуун дээр оршдоггүй байхаар байрлуулж болох вэ?

Бодсон: 74

7.0 оноо: 23

6.0 оноо: 3

5.0 оноо: 2

4.0 оноо: 1

3.0 оноо: 1

2.0 оноо: 2

1.0 оноо: 9

0.0 оноо: 25