Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I даваа, 6

Аймгийн төвөөс сумын төв орохоор суудлын машин гарчээ. Түүнтэй нэгэн зэрэг сумын төвөөс аймгийн төв орохоор дугуйтай хүн гарав. Машин ба дугуйтай хүн уулзсаны дараа машин шууд эргэж аймгийн төв рүү буцжээ. Дугуйтай хүн аймгийн төвд, машинаас 35 минутын дараа ирсэн бөгөөд дугуйтай хүний хурд машины хурдаас $4.5$ дахин бага бол сумаас аймаг ороход дугуйтай хүн хэдэн минут зарцуулсан бэ?

Бодсон: 6583

1.0 оноо: 256

0.0 оноо: 6327