Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад, D (7-8) ангилал

1. $100^2-99^2+98^2-97^2+\dots+2^2-1^2=?$

Хариу: 5050

2. $a+b$, $a-b$, $ab$, $\dfrac{a}{b}$ тоонуудыг өсөх дарааллаар байрлуулахад $\dfrac{1}{4}$; $\dfrac{3}{4}$; $\dfrac{4}{3}$; $\dfrac{7}{4}$ гарав. Тэгвэл $16b$ тоо хамгийн ихдээ хэдтэй тэнцэж болох вэ?

Хариу: 12

3. Чимгээ 10, 11, 12, 20, 21, 22 тоонуудыг 2, 2-оор нь 3 хэсэгт хуваагаад хэсэг тус бүрд байгаа 2 тоог үржүүлээд гарсан тоонуудыг нэмэв. Энэ нийлбэр хамгийн ихдээ хэдтэй тэнцэхийг олоорой. Жишээ нь $\{10,20\}$, $\{11,21\}$, $\{12,22\}$ гэж хуваахад $10\cdot 20+11\cdot 21+12\cdot 22=695$ гарна.

Хариу: 812

4. Цэцгээд 2 алим, 2 жүрж, 1 тоор байв. Цэцгээ нэг ширхэг жүржээ өөрөө идээд үлдсэн 4 жимсийг дөрвөн найздаа нэг, нэгээр нь өгөх болов? Хэчнээн аргаар өгч чадах вэ?

Хариу: 12

5. $2023$-ыг хамгийн олондоо хэдэн ширхэг дэс дараалсан натурал тоонуудын нийлбэрт задалж болох вэ

Хариу: 34

6. 2, 3, 5, 6, 7 цифрүүдийн нэгийг нь хоёр удаа, бусад цифрүүдийг нь нэг, нэг удаа ашиглан хоёр оронтой гурван анхны тоог бичив. Эдгээр гурван анхны тооны нийлбэр хэд вэ?

Хариу: 143

7. Өөрийнхөө цифрүүдийн үржвэрт хуваагддаг хамгийн их 3 оронтой тоог ол.

Хариу: 816

8. Сараа

дүрсийн нүднүүдэд ялгаатай натурал тоонуудыг

дүрэм биелэж байхаар (дээр байгаа тоо бүр доор байгаа хоёр тооныхоо нийлбэртэй тэнцүү) бичив. Хамгийн дээд нүдэнд бичигдэх тооны авч болох хамгийн бага утгыг олоорой.

Хариу: 20

9. $\left\{\begin{array}{c}
x^2+10y+41=0\\
y^2-2z-23=0\\
z^2-6x+17=0
\end{array}\right.$ систем тэгшитгэл цор ганц бодит шийдтэй бол $5x+y+4z$ утгыг ол.

Хариу: 14

10. $ABC$ гурвалжны $\angle B =60^\circ$. $\angle A$-ийн дотоод биссектрисс, $\angle C$-ийн дотоод биссектисстэй $E$ цэгт, $\angle C$-ийн гадаад биссектрисстэй $F$ цэгт огтлолцоно. Хэрэв $EC=4\sqrt{3}$ бол $FC$ хэрчмийн уртыг ол.

Хариу: 12