Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Төв аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Цогтбаяр, Цэндбаяр Төв аймаг зуунмод-5 сургууль 9-р анги 1.0 1 ММО-57
2 Оюунбатбаатар, Гончигдорж Төв аймаг 5-р сургууль 10-р анги 0.0 2